Настоящите Условия на ползване уреждат взаимоотношенията между уеб сайт westservice.bg, собственост на ВЕСТ СЕРВИЗ ООД и потребителите на информацията или услугите, предоставяни чрез уеб сайта.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 “Уеб сайта” включва всички страници и функционалности, които потребителите могат да използват посещавайки уеб сайт westservice.bg, чрез регистрация или без да бъде направена такава;
1.2 „Условия/та” включват настоящият документ, както и свързаните “Политика за поверителност и защита на личните данни” и “Политика за използване на бисквитките”;
1.3 „Материали“ включва всички хардуерни, софтуерни и други материали, продукти, оборудване, доклади, модели, включително материали и услуги, доставяни от трета страна на ВЕСТ СЕРВИЗ ООД, както и цялата свързана с тях документация;
1.4 „Услуга/и“ включва всички услуги, които се предоставят от ВЕСТ СЕРВИЗ ООД на потребителите на Уеб сайта, съгласно разпоредбите на настоящите Условия, включително, но не само консултации, обучение, инсталация, техническа поддръжка и подпомагане, програмиране и възстановяване на Материали;
1.5 „Спецификация“ включва техническа и функционална характеристика (спецификация) на всички Материали и Услуги, които са посочени в този документ или са добавени в последствие;
1.6 „Проблем“ включва всякакви дефекти, бъгове и проблеми, които съдържа процеса на изпълнение на Услугите и които довеждат до неправилното функциониране на Материалите или Услугите.
1.7 „Потребител“ включва всички физически или представители на юридическа лица, които посещават, разглеждат и се възползват от публикуваното съдържание на Уеб сайта. Потребител може да бъде всяко едно лице, което само посещава уеб сайта или има създаден профил, за да ползва функционалностите на Уеб сайта, които се достъпват след като бъде създаден профил за достъп.
2. СОБСТВЕНОСТ
2.1 Този уеб сайт (https://westservice.bg) и всички изображения, текст, графика, лого, бутони, компилации на данни и софтуер, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на ВЕСТ СЕРВИЗ ООД
2.2 Информацията, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти и услуги в Интернет е както следва:
Данни за търговеца:
Търговско наименование: ВЕСТ СЕРВИЗ ООД

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: 1000 гр. София, бул. Витоша №18
тел.: : 02 935 62 22
факс: 02 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg
3. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
3.1 общите условия на ВЕСТ СЕРВИЗ ООД са задължителни за всички потребители на Уеб сайта;
3.2 Всяко използване на Уеб сайта, Услугите или Материалите, които предоставя означава, че потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно;
3.3 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ВЕСТ СЕРВИЗ ООД по всяко време чрез актуализирането им. ВЕСТ СЕРВИЗ ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно, след като бъдат публикувани на този адрес – https://westservice.bg/;
3.4 Във всеки един случай на промяна на Общите условия ВЕСТ СЕРВИЗ ООД ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в Уеб сайта. В този смисъл Потребителят има задължение да прави справка за евентуални промени на Общите условия на Платформата при всяко нейно ползване и ако не е съгласен с тях – да изтрие профила си в Уеб сайта или да прекрати незабавно неговото посещение;
3.5 Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Уеб сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби;
3.6 Уеб сайта може да съдържа линкове към други сайтове. ВЕСТ СЕРВИЗ ООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
3.7 Чрез Сайта, Потребителите могат:
– Да получат повече информация под формата на текстова и графична, за всички Услуги и Материали, които се предоставят от Уеб сайта;
– Да получават информация за нови функционалности на Услугите и Матералите, техните характеристики и цени;
– Да получават уведомления и електронни документи, по смисъла на Закона за счетоводството, Търговски закон и Директивите на Европейския съюз за електронна обмяна на документи;
– Да създават потребителски профил, който да използват за достъп и работа със системата;
– Да заплащат избраният от тях абонамент план за използване на Уеб сайта и предлаганите от него функционалности;
– Да създават, редактират и управляват профили и достъп на техни служители или клиенти, според правата, които имат за ползване на Уеб сайта. В този случай, Потребителят носи сам отговорност за действията и за настъпване на събитие, което носи вреди на ВЕСТ СЕРВИЗ ООД, то Потребителят се съгласява безприкословно, че всички вреди настъпили на ВЕСТ СЕРВИЗ ООД ще му бъдат прехвърлени без забележки.